Promocje
Petardy Bomb
Petardy Bomb

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
T-shirt damski Albo Wyniki Albo Wymówki
T-shirt damski Albo Wyniki Albo Wymówki

29,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
Tank Top Męski Pure Power
Tank Top Męski Pure Power

99,99 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 119,00 zł
T-shirt Damski Moro "Pure Power"
T-shirt Damski Moro "Pure Power"

29,99 zł

Cena regularna: 54,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
Spódniczka bawełniana Pure Power
Spódniczka bawełniana Pure Power

49,99 zł

Cena regularna: 89,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Bezrękawnik Męski "Sportowy Tryb Życia"
Bezrękawnik Męski "Sportowy Tryb Życia"

29,99 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
T-shirt kompresyjny "Polska"
T-shirt kompresyjny "Polska"

99,99 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 109,00 zł
Tank Top Męski - Blue Gold
Tank Top Męski - Blue Gold

49,99 zł

Cena regularna: 64,99 zł

Najniższa cena: 64,99 zł
T-shirt Męski "Savage"
T-shirt Męski "Savage"

89,00 zł

Cena regularna: 100,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
Pas skórzany "Pure Power"
Pas skórzany "Pure Power"

59,00 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
Bluza Męska #Progress First
Bluza Męska #Progress First

139,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
T-shirt damski Albo Wyniki Albo Wymówki
T-shirt damski Albo Wyniki Albo Wymówki

29,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

CallistoShop

 

1. Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym„CallistoShop”dostępnym pod adresem internetowymhttp://callistoshop.ploraz tworzenia kont użytkowników, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, umówo świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego(zwanymdalej „Serwisem”).

1.2  Właścicielem i administratorem Serwisu jest Marek Szymański, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą „FHU Callisto Marek Szymański” w Rudzie Śląskiej, przy ul. Norwida 26, 41-700 Ruda Śląska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6412350818, zwany dalej „Administratorem”.

1.3  Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Serwisu i Zamówień, tj. przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu oraz udostępnienia danych niezbędnych do dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bankowego.

1.4  Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.

1.5  Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://callistoshop.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu, 365 dni w roku, jednakże zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

1.6  Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

 

2. Definicje

2.1  Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Serwis portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.callistoshop.ploparty o zautomatyzowany system transakcyjny dostarczany przez Dostawcę Serwisu;

Dostawca Serwisu podmiot dostarczający i odpowiedzialny za funkcjonowanie zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu pod nazwą Shoper („System”)Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395171 NIP: 9452156998, REGON: 121495203;

Użytkownik osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji lub rozpoczęła korzystanie z Usług i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Zamówienie oświadczenie woli Użytkownika w postaci złożenia oferty Administratorowi, które po potwierdzeniu przez Administratora stanowi zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży na odległość; Zamówienie winno określać liczbę, rozmiary, kolory i rodzaj Produktów, jest składane za pośrednictwem Systemu i rodzi obowiązek zapłaty ceny;

Cena łączny koszt Produktów objętych Zamówieniem, powiększony o koszt dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należny), wyrażony w złotych polskich (PLN);

Usługi  usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Systemu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość;

Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;

Produkty towary wystawione na sprzedaż w Serwisie, uwzględniające stan magazynowy i stanowiące kompletny asortyment sklepu w wybranym momencie;

Rejestracja zespół czynności dokonywanych przez użytkownika w dedykowanym w Serwisie formularzu rejestracyjnym, obejmujący podanie danych osobowych w celu utworzenia Konta;

Koszyk usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie Produktów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży;

Konto usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym zmianę danych, usunięcie Konta (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie historii Zamówień i sprawdzanie ich statusu;

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży na odległość, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem, po potwierdzeniu Zamówienia.

 

3. Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis

3.1  W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

3.2  Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:

3.2.1 urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

3.2.2 przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash;

3.2.3 minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli.

3.3  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:

3.3.1 dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji, a to jest weryfikacji adresu e-mail podanego przy Rejestracji lub

3.3.2 rozpoczęcia składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez Rejestracji) zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile w Serwisie udostępniono taką możliwość lub

3.3.3 zapisania się na newsletter lub

3.3.4 akceptacji plików cookies (braku sprzeciwu) i rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki lub przeglądania zasobów Serwisu (Produktów);

3.4  Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie do Koszyka co najmniej jednego (1) Produktu, wybór liczby sztuk i rozmiaru (o ile znajduje zastosowanie) oraz wypełnienie formularza Zamówienia, to jest określenie wybranej formy dostawy i płatności oraz podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, a następnie potwierdzenie (złożenie) Zamówienia przyciskiem „potwierdzam zakup” na ekranie podsumowującym Zamówienie. W przypadku dokonywania Zamówienia przez osobę nieposiadającą Konta, istnieje możliwość jednoczesnego dokonania Rejestracji.

3.5  Warunkiem dostępu do zakładki „pirotechnika”, jak również złożenia Zamówienia w zakresie Produktów będących wyrobami pirotechnicznymi, jest pełnoletność Użytkownika. W Serwisie został zaimplementowany mechanizm weryfikacji wieku Użytkowników chcących uzyskać dostęp do zakładki pirotechnika lub nabyć wyroby pirotechniczne. Bezwzględnie zakazane jest nabywanie wyrobów pirotechnicznych przez osoby niepełnoletnie. Administrator kieruje Produkty znajdujące się w zakładce „pirotechnika” wyłącznie do osób pełnoletnich i nie godzi się na zawieranie Umów Sprzedaży obejmujących wyroby pirotechniczne z osobami niepełnoletnimi. Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży obejmującej wyroby pirotechniczne w każdym czasie, w razie powzięcia informacji, iż została ona zawarta z osobą niepełnoletnią (lub na jej rzecz).

3.6  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Rejestracji następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, a także do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.7  Umowa Sprzedaży może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.

3.8 Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do nie zawarcia Umowy Sprzedaży lub natychmiastowego rozwiązania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

3.9 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zamówienia i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.10 Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wypisanie się z newslettera (ponowne podanie adresu e-mail w okienku zapisu na newsletter), wysłanie żądania usunięcia Konta na adres Administratora: sklep@callistoshop.pl lub zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis.

3.11 Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu co do takiego wykorzystywania danych osobowych lub nie cofnął zgody na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

4. Produkty i Umowa Sprzedaży

4.1  Produkty znajdujące się w Serwisie z ujawnioną ceną nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie informacją handlową Administratora i zaproszeniem do zawarcia umowy. Ujawniona w nich cena stanowi cenę jednostkową za jedną sztukę Produktu, która zostanie powiększona o koszty dostawy i koszty innych usług dodatkowych dodanych przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia. Całkowita Cena, do jakiej uiszczenia zobowiązany będzie Użytkownik, ujawniona zostaje w kroku trzecim Zamówienia (formularza), po podliczeniu wszystkich wybranych przez Użytkownika świadczeń.

4.2  Administrator dołoży wszelkich starań, aby katalog oferowanych Produktów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym.

4.3  Administrator zastrzega sobie uprawnienie do nieograniczonych zmian dostępności Produktów, co wynika z charakteru świadczonych usług i stosowania więcej niż jednego kanału sprzedażowego. Każdorazowo obowiązujący jest katalog Produktów znajdujący się aktualnie w Serwisie. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany katalogu Produktów przed zawarciem przez nich Umowy Sprzedaży, a po zawarciu Umowy.

4.4  Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia przedmiotowej umowy w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiącego potwierdzenie przez Administratora przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, przy braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.5  Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności.

4.6  Niepotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od uiszczenia Ceny lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy końcowej powoduje, iż Umowę Sprzedaży traktuje się jak niezawartą. Wraz z oświadczeniem o niepotwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży Administrator przedstawi Użytkownikowi alternatywne Produkty, które mogą zostać objęte upustem lub możliwość zrealizowania części Umowy Sprzedaży.

4.7  W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, Umowę Sprzedaży traktuje się jakby Użytkownik odstąpił od Umowy Sprzedaży w ostatecznym możliwym terminie.

4.8  Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub złożenia oświadczenia o niepotwierdzeniu jej zawarcia w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia, że do jej zawarcia doszło z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Zamówienie zostało złożone przez osobę niespełniającą wymogów Regulaminu lub działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Użytkownikowi odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

4.9  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Użytkownika w posiadanie, z zastrzeżeniem pkt. 4.10.

4.10     Jeżeli Umowa końcowa obejmuje Produkty, które:

4.10.1    są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.10.2    ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

4.10.3    po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.10.4    są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.10.5    są dziennikami, periodykami lub czasopismami;

4.10.6    są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

to zgodnie z normą wyrażoną w art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w stosunku do tych Produktów.

4.11   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje osobom niebędącym konsumentami.

4.12   Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia woli (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail) przed upływem terminu pod adres e-mail: sklep@callistoshop.pl

4.13   Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego odesłania Produktów, w zakresie których odstępuje od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem, iż przesyłka nie może być wysłana za pobraniem), a Administrator ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu ich doręczenia. Zwrotowi podlega cena Produktów oraz koszt najtańszego sposobu dostawy, o ile Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży w całości.

4.14   Koszty powrotnego dostarczenia Produktów do Administratora obciążają Użytkownika.

4.15     Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości zwracanych środków o wysokość zmniejszenia wartości rzeczy w przypadku stwierdzenia oznak korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i charakteru Produktu, stosownie do normy wyrażonej w art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tym zakresie Administratorowi przysługuje prawo do umownego potrącenia przysługującej mu wierzytelności, z zachowaniem obowiązku złożenia odrębnego oświadczenia woli Użytkownikowi w tym zakresie.

 

5. Zamówienia hurtowe i personalizowane

Administrator umożliwia Użytkownikom, będącym przedsiębiorcami

5.2  Na Zamówienia hurtowe Administrator udziela specjalnych rabatów, względnie ceny jednostkowe Produktów dla potrzeb Zamówień hurtowych są niższe niż dla Zamówień detalicznych.

5.3  Dostęp do części Serwisu umożliwiającej składanie Zamówień hurtowych jest kontrolowany i ograniczony. Warunkiem uzyskania dostępu, jest otrzymanie specjalnego uprawnienia (Konta) od Administratora. Użytkownicy zainteresowani współpracą hurtową winni skontaktować się Administratorem pod adresem: sklep@callistoshop.pl .Po uzyskaniu dostępu, część Serwisu służąca do składania zamówień hurtowych jest dostępna w zakładce „Hurtownia” lub pod adresem: sklep@callistoshop.p.

5.4 Administrator umożliwia także Użytkownikom składanie Zamówień obejmujących Produkty personalizowane. Produktami personalizowanymi są Produkty z nadrukami, grafikami lub indywidualnymi oznaczeniami Użytkowników lub dostarczonymi przez Użytkowników (nieprefabrykowane). Minimalna liczba Produktów personalizowanych wymagana dla Zamówienia wynosi [•]. 1 szt

5.5 Dostęp do części Serwisu umożliwiającej składanie Zamówień na Produkty personalizowane jest nieograniczony i jest możliwy w zakładce http://produkcja.callistoshop.pl/ lub pod adresem: sklep@callistoshop.pl.

5.6 Personalizacja Produktów odbywa się w drodze odrębnych ustaleń z Administratorem, w szczególności poprzez przesłanie Administratorowi specyfikacji, nadruków, tekstów, grafik, projektów indywidualizujących Produkty, na adres: produkcja@callistoshop.pl

5.7 W zakresie Produktów personalizowanych, stosownie do punktu 4.10.6 Regulaminu, Użytkownikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

6. Opłacanie Zamówień i dostawy

6.1  Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.

6.2 Administrator udostępnia Użytkownikom następujące kanały płatności:

6.2.1 płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.2.2 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
6.2.2.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
6.2.2.1.1. BlueMedia – spółka Blue Media S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590; kapitał zakładowy 2 000 000 złotych w całości opłacony, NIP: 585-13-51-185.
6.6.6.1.2  Paypal -mBank mRaty -Za pobraniem -Blik - 

6.3  Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4  Nieopłacenie Zamówienia w powyższym terminie traktuje się jak złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.5  Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi dokument księgowy i prześle go w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.6  W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Sprzedaży z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę Sprzedaży traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o poniesione koszty w związku z obsługą Zamówienia.

6.7  Obowiązek zwrotu różnicy między Ceną Zamówienia a wartości realizowanego Zamówienia w trybie 4.6 obowiązuje także wtedy, gdy Użytkownik przyjmie ofertę Administratora obejmującą realizację Umowy Sprzedaży w części, co do niektórych Produktów lub obejmującej inne Produkty, o całkowitej Cenie niższej niż pierwotna Cena Zamówienia.

6.8  W Serwisie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa (list polecony, wyłącznie dla przesyłek zagranicznych), przesyłka kurierska ( Kurier In Post 24h, Kurier In Post pobranie),Paczkomat In Post, -Spokey wysyłka, Kurier DPD gabaryty

6.9  W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie [24 H] dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora.

 

7. Gwarancja. Rękojmia

7.1  Administrator udziela na oferowane Produkty 12 miesięcznej- gwarancji. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne Produktu, które tkwiły w Produkcie z chwilą jego objęcia przez kupującego lub powstały w nim na skutek wad użytych do jego wyprodukowania materiałów.

7.2  Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych będących następstwem niewłaściwego użytkowania Produktu, w szczególności w sposób niezgodny z informacjami umieszczonymi na metkach, w tym uszkodzeń mechanicznych wywołanych działanie nagłej siły zewnętrznej, niewłaściwej konserwacji (w szczególności prania).

7.3  Niezależnie od gwarancji udzielanej przez Administratora, pozostaje on odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Produktów z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w trybie i na zasadach opisanych w art.556-576 Kodeksu cywilnego.

 

8. Reklamacje/zwroty

8.1  Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług, w szczególności funkcjonowania Serwisu, kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień, a także roszczenia względem Produktów.

8.2  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem sklep@callistoshop.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

8.3  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4  Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w trybie reklamacji Użytkownik dochodzi roszczeń z rękojmi, termin ulega skróceniu do 14 dni.

8.5  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

8.6  Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

8.7 Reklamacji nie podlegają towary zakupione na promocyjnej cenie.

8.8 W przypadku zwrotu towaru powyżej 150 zł , obejmujący darmową wysyłkę, Klient ponosi koszty wysłania do niego towaru oraz odesłania zwrotu.

9. Ochrona danych osobowych Użytkowników

9.1  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Administrator zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w celu wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

9.2  W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, przy składaniu Zamówienia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usług, w tym Umowy Sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępnianie w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy Produktów.

9.3  Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich podanie stanowi warunek zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie Usług i złożenie Zamówienia.

9.4  Administrator oświadcza, że dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

9.5  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, a także zakres uprawnień przysługujących Użytkownikom oraz sposób ich realizacji określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: http://callistoshop.pl/polityka-prywatnosci.

 

10. Odpowiedzialność

10.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

10.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

10.3 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub błędnych.

10.4 Administrator pozostaje jednak odpowiedzialny za jakość Produktów, na zasadach wskazanych w punkcie 7 Regulaminu.

10.5 Administrator oświadcza, iż w zakresie wyrobów pirotechnicznych, jakie oferuje w Serwisie, pozostaje wyłącznie ich dystrybutorem, a pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wyroby pirotechniczne, mimo ich prawidłowego używania, opisaną w art. 449[1] - 449[11] Kodeksu Cywilnego ponoszą ich producenci lub importerzy(o ile istnieją), każdorazowo oznaczeni na danym Produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji obsługi. Jeżeli na danym Produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji obsługi brak jest informacji o producencie lub importerze (o ile istnieje) wyrobu pirotechnicznego, odpowiedzialność opisaną powyżej ponosi Administrator, chyba że w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta lub osoby podającej się za producenta, importera (o ile istnieje) lub osoby, od której nabył dany Produkt.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1    Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

11.2    W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w 11.1 na zmienione postanowienia.

11.3    Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

11.4    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2018r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl